Fondo cabecera Innov@ Empresa. Centro de Asesoramento Empresarial da Deputación de Lugo

Fontes de financiamento para emprendedores

A obtención de recursos é unha necesidade non só cando se comeza a actividade, senon que adoita ser unha esixencia continua que se prolonga durante todo o ciclo vital de unha empresa. Neste contexto debemos distinguir entre o financiamento con recursos propios, o financiamento privado e o financiamento público, que adoita canalizarse a través de axudas e incentivos.

Recursos propios:

- Aforros persoais: na maior parte dos casos son o primeiro recurso, aínda que adoitan ser insuficientes.

- Capital familiar: a familia actúa en moitos casos como unha fonte primaria de financiamento.

- Capital de amigos: os amigos tamén poden axudar a financiar a túa empresa.

Financiamento privado:

- Sociedades de capital risco: As entidades de capital risco son entidades financeiras de investimento directo ou de fondos de investimento que toman participacións temporais no capital de empresas en distintas etapas do ciclo de vida. O obxectivo é que coa axuda do capital de risco a empresa aumente o seu valor e, unha vez madurado o investimento, o capitalista se retire, obtendo un beneficio.

O investidor de risco busca tomar participación en empresas que pertenzan a sectores dinámicos da economía, dos que se espera que teñan un crecemento superior á media. Unha vez que o valor da empresa se incrementou o suficiente, os fondos de risco retíranse do negocio consolidando a súa rendibilidade.

En Galicia existen as seguintes sociedades de capital risco:

- Unirisco Galicia, S.C.R., S.A.

- Uninvest SGECR S.A.

- VENTUREWELL CAPITAL, SCR, S.A.

- Vigo Activo, S.C.R., S.A.

- XesGALICIA, S.G.E.C.R., S.A.

- Pontegadea Participaciones

- Arnela Capital

- Sodiga (Sociedade para el Desenvolvemento Industrial de Galicia)

- Bussines angels: Trátase de investidores privados que provén capital para a creación de empresas, usualmente a cambio de participación accionarial. Os anxos típicamente invirten os seus propios fondos, a diferencia das entidades de capital de risco quenes administran profesionalmente diñeiro de terceiros a través dun fondo. Un número cada vez maior de anxos investidores estase organizando en redes, grupos ou clubes de anxos para compartir esforzos e unir os seus capitais de investimento.

- Sociedades de garantía recíproca: As sociedades de garantía recíproca (SRG) son entidades financeiras sen ánimo de lucro e ámbito de actuación específico (por autonomías ou, en menor medida, sectores) cuxo obxecto principal é procurar o acceso ó crédito das pequenas e medianas empresas e mellorar, en xeral, as súas condicións de financiamento, a través da prestación de avais ante bancos e caixas de aforros, entre outros. Benefíciase disto a PEME, pois é avalada ante a entidade de crédito, e benefíciase esta, pois inviste sen risco. A SGR responde, como avalista, en caso de fracaso, aportando, ademais, o valor engadido do estudo e seguimento da viabilidade da operación, que desenvolve a propia SGR.

Como consecuencia da minimización do risco gracias ó aval da SGR, o banco ou caixa presta un financiamento a tipos baixos e prazo longo, mediante convenios ou líneas de crédito coas SGR. A cambio da garantía recibida, a PEME, pola súa parte, ten a obriga de adquirir unha cota social da SGR, que pasa a formar parte dos seus recursos propios.

En Galicia existen dúas sociedades de garantía recíproca consolidadas, SOGARPO e AFIGAL.

- Fundacións privadas: Institucións sen fins de lucro non gubernamentais que invirten en emprendedores de perfís específicos (emprendedores tecnolóxicos, sociais, etc.)

- Financiamento bancario: A banca desenvolveu nos últimos anos un bo número de produtos financeiros destinados ó financiamento de proxectos de investimento para emprendedores: créditos, préstamos, liñas de crédito e desconto comercial.

Financiamento público:

- Axudas e subvencións públicas: As axudas dos organismos públicos son moi variadas:

- Axudas directas á contratación de traballadores

- Bonificacións das cotas á Seguridade Social

- Incentivos fiscais

- Axudas financeiras

- Asesoramento empresarial

- Axudas ó investimento

- Axudas ó fomento da innovación

- Axudas para mellora da competitividade

- Axudas á Investigación e Desenvolvemento (I+D)...

Non obstante, é importante ser realista neste asunto e ter en conta estes aspectos:

- A subvención é un incentivo económico e, en ningún caso, pode considerarse como unha fonte básica de financiamento. En caso de concederse, en poucas ocasións financia o 100% do proxecto, polo que gran parte do financiamento recaerá directamente sobre a persoa que a solicita.

- É posible que teña que realizar o investimento e solicitar con posterioridade a axuda, polo que debe valorar o risco da súa non concesión.

- É habitual que entre a solicitude, o estudo, a concesión e o ingreso definitivo do diñeiro pase un longo período de tempo.

- Debe estudar detidamente as bases e os requisitos da axuda. En ocasións esíxense tanto no momento da solicitude como con posterioridade. O seu incumprimento pode levar á devolución do cobrado.

En definitiva, non debe condicionarse o éxito dunha aventura empresarial á obtención dunha subvención ou axuda.

A este respecto convén informarse en todas as administracións antes e despois de montar a nosa empresa, tanto europeas, estatais, locais ou autonómicas. Todas as características da nosa empresa influirán para a obtención das axudas (tipo de forma xurídica, idade e sexo dos socios, contratos formalizados, actividade a realizar, etc.)

- Banca pública: En España, a Administración, a través do Instituto de Crédito Oficial (ICO), o Banco Europeo de Investimentos (BEI) e a banca pública, puxo en marcha unha serie de medidas de apoio financeiro ás Pemes consistentes, fundamentalmente, na instrumentación de liñas de préstamo preferente e subsidiación de tipos de interese para acometer investimentos produtivos.

Outras alternativas para o financiamento

- Mercado Alternativo Bursátil: Está dirixido a empresas de escasa capitalización, pero que apostan polo seu crecemento. É unha nova plataforma de cotización pensada para compañías pequenas ou medianas con amplas necesidades de financiamento, que precisan pór en valor o seu negocio e mellorar a súa competitividade. As empresas que alcancen a dimensión oportuna, poden lanzarse a Bolsa.

Para poder cotizar neste mercado, as empresas deben cumprir unha serie de requisitos:

- Ter o capital social desembolsado nun 100%.

- Dispor de recursos propios inferiores a 6,5 millóns de euros.

- Contar cun "free float" (capital que circularía libremente en Bolsa) mínimo de dous millóns de euros.

- Ter as súas contas auditadas según as normas internacionais NIIF.

- Designar, con carácter permanente, un asesor rexistrado.

- Contar cun "provedor de liquidez" ou un intermediario que lles axude a buscar a contrapartida necesaria para que a formación do prezo das súas accións sexa o máis eficiente posible, ó tempo que facilita a súa liquidez.

Información sobre el documento

Innov@ Empresa
C/ Ronda da Muralla N°140 – 27004 Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 250 010